Uitleg risico classificatie

Hoe wordt een project beoordeeld?

Voordat de projecten op onze site worden geplaatst worden ze beoordeeld en ingedeeld in een risicoklasse om onze beleggers inzicht te geven in de financiële sterkte van de kredietvrager. Hij/zij kan op deze manier een goede inschatting maken of een investering verantwoord is en het rentepercentage een aanvaardbare beloning is t.o.v. risico.

Hiervoor gaan we altijd in gesprek met de accountant van de ondernemer en de ondernemer zelf. Massafinanciering wil solide projecten: kwaliteit boven kwantiteit. Met ons beoordelingsprotocol kunnen we zowel ondernemers als investeerders een duidelijk beeld geven hoe wij naar de projecten kijken.

Tot het moment van dit schrijven, 01 april 2021, is aan alle rente/aflossingsverplichtingen door de leners voldaan.  Er is geen enkele dag achterstand.         

Het rendement voor de investeerders is dus conform voorgesteld bij de inschrijving op de leningen (getoonde rentepercentage minus éénmalig 0,8% van de inleg).

Het gemiddelde, door de lener te betalen rentepercentage is 6,75%. Gemiddelde looptijd 6 jaar. Het nettorendement voor de investeerder is dus 6,75% -/- 0,8%/6  (6,62%).

Dat betekent dat wij in vergelijking met de markt voor de lener (het MKB-bedrijf) een zeer lage rente vragen en ruim 2,5% meer rendement leveren aan de investeerder. 

Reden: geen defaults, geen vast personeel in dienst bij ons platform en een strenge selectie bij aanname nieuwe projecten. 

TOTAAL UITGELEEND SALDO: € 710.000,= WAARVAN AFGELOST: € 525.000,=

Bij de intake van een project willen we een goed beeld krijgen van de kredietwaardigheid van de lener. Om te beoordelen of het waarschijnlijk is dat de lener ook aan zijn verplichting kan voldoen kijken we naar de volgende criteria (middels de lijst van aan te leveren bescheiden DOWNLOAD):

  • intake-gesprek
  • BKR-toetsing
  • jaarcijfers afgelopen 2 à 3 jaar/huidig jaar
  • businessplan met (financiële) onderbouwing
  • accountant kredietvrager

Het intakegesprek dient om een eerste indruk te krijgen van de ondernemer met zijn/haar onderneming en om vragen over massafinanciering te beantwoorden. In de praktijk zien we dat in deze fase al veel projecten worden gefilterd omdat ze om allerlei goede redenen niet voldoen aan onze beoordeling (te weinig eigen vermogen, geen concreet plan maar verliesfinanciering, etc) .

Kredietanalyse:

Bij de BKR-toetsing beoordelen wij of een kredietvrager een normaal financieel verleden heeft. Belangrijk is o.a. dat er geen achterstandsmeldingen zijn. Dit om te voorkomen dat de gelden die worden opgehaald via massafinanciering voor het inlossen van “oude schulden” worden gebruikt.

Bij de jaarcijfers van de afgelopen 2 à 3 jaar / huidig jaar beoordelen wij of de ondernemer voldoende eigen vermogen op de balans heeft staan, met een correctie van de cijfers op bijvoorbeeld een taxatie van onroerend goed om een actueel beeld te krijgen. Tevens kijken wij of er voldoende winst is gemaakt om de rente/aflossingsverplichtingen  te kunnen betalen.

Het businessplan geeft aan waarom de ondernemer besloten heeft om de investering te doen. Hierin zit altijd een financiële gedeelte. Zijn beide logisch en goed onderbouwd? Kan de ondernemer naast de eventuele huidige financieringslasten ook voldoen aan de rente-/aflossingsverplichtingen van de lening via massafinanciering? Bij starters speelt het businessplan met name een grotere rol. Zij hebben immers nog geen trackrecord waarop zij kunnen buigen. Het risico van een starter is veelal daardoor ook hoger.

De accountant of het administratiekantoor is de leverancier van de jaarcijfers. Hoe staat deze bekend? Is het een erkend kantoor ? Kloppen de cijfers? Bovenstaande output levert een risicoprofiel zoals gemeld op onze site. Een extra dimensie kan de branche zijn waarin de onderneming optreedt. Is deze extra risicovol kan er een hoger risicoprofiel aan gekoppeld worden.  De (verkorte) analyse vermelden wij onderaan bij het project.

Risico klasses en spreiding:

Wij kunnen slechts beoordelen op de bij ons bekende gegevens ten tijde van de aanvraag. Ontwikkelingen of informatie verkregen  na deze datum worden dus ook niet meegenomen. Wij zijn een platform dat kredietvragers en geld gevers bij elkaar brengt en hebben geen verantwoordelijkheid voor tussentijdse beoordelingen in het betalingsgedrag en/of terugbetaling van de lening door de geldvrager. Dit is een onderdeel van het risico wat hoort bij crowdfunding. Vandaar ook het advies vanuit onze zorgplicht inzake de AFM en DNB regelgeving om slechts een verantwoord deel van het vermogen te beleggen in crowdfunding projecten en het gepast te spreiden over verschillende looptijden en risicoklasses:

We onderscheiden -5- risicoklassen die variëren van: 1 (verdedigend) tot 5 (speculerend). Hoe lager de waarde hoe lager het risico voor de investeerder. Overigens dient hierbij ook vermeld te worden dat de projecteigenaar bij Massafinanciering, ongeacht de bedrijfsvorm, altijd hoofdelijk tekent en aansprakelijk is voor de gevraagde investering op Massafinanciering.

RISICOKLASSE WINSTSITUATIE GARANTIEVERMOGEN
1: Uitstekend Winstgevend laatste twee jaar > 20%
2: Goed Winstgevend laatste jaar > 20%
3: Voldoende Winstgevend laatste jaar Tussen 10 en 20%
4: Matig Verlieslatend laatste jaar > 20%
5: Risicovoller Verlieslatend laatste twee jaar Tussen 10 en 20%

De basis voor de beoordeling ligt in:

  1. Eigen vermogen
  2. Winstgevendheid laatste twee jaar
  3. Prognose voor nabije toekomst

Wij beoordelen dit aan de hand van onder andere het “garantievermogen”, wat zoveel betekent als in hoeverre de projecteigenaar zelf zijn nek financieel uitsteekt en in staat gaat zijn terug te kunnen betalen. Daarnaast worden uiteraard balans en resultaten rekening van de afgelopen jaren bekeken om te zien wat de trend lijkt te zijn naast de feiten. Ook wordt expliciet aan de projecteigenaar en zijn accountant gevraagd naar de onderbouwde verwachtingen voor de komende twee jaar. Voor ons beoordelingsprotocol vragen wij de projecteigenaar documenten/stukken te overleggen (zie documenten verzoeklijst) waarop wij de risicoklasse (en het wel of niet opnemen van het project) op baseren.

In basis gaat het bij de beoordeling erom in hoeverre het bedrijf gezond is, in hoeverre de projecteigenaar zelf in het bedrijf al risico loopt en of er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Als bijvoorbeeld de projecteigenaar geen eigen risico loopt (geen eigen vermogen) wordt het project niet geplaatst.

“Second Opinion” vanuit Graydon

Naast de kritische intake willen wij ook investeerders op een andere manier inzicht geven in risico en lener. Derhalve hebben wij besloten om elk project te voorzien van een aanvullende beoordeling, namelijk die van Graydon. Graydon is internationaal gezien één van de meest vooraanstaande krediet beoordelaars.

Van veel bedrijven in Nederland (met name BV’s en NV’s in verband met de plicht om ook jaarrekeningen te deponeren) heeft Graydon een zogenaamde PD rating die wij ook publiceren. Deze is mede opgebouwd uit een enorme hoeveelheid gegevens die Graydon heeft over de betaalmoraal van bedrijven in Nederland. Hoewel resultaten uit het verleden nog niets zeggen over de toekomst, geven ze je als investeerder wel wat extra informatie over het project en de lener. De PD rating geeft de kans op wanbetaling van de lener en deze wordt in zowel een getal als ook een klasse weergegeven. Voor meer informatie over de exacte manier van werken kunt u terecht op de website van Graydon. De PD-rating zegt iets over de kans op wanbetaling (op dat moment). Wat zegt de rating (PD-Range geeft kans op wanbetaling volgens hun statistiek in % aan) ?

PD-Rating PD-Range Geschatte kans op wanbetaling
AAA 0,00% - 0,15%  Lager dan gemiddeld
AA 0,16% - 0,30%  Lager dan gemiddeld
A 0,31% - 0,62%  Gemiddeld
BBB 0,63% - 1,24%  Gemiddeld
BB 1,25% - 2,49%  Gemiddeld
B 2,50% - 4,99%  Hoger dan gemiddeld
CCC 5,00% - 9,99%  Veel hoger dan gemiddeld
CC 10,00% - 19,99%  Veel hoger dan gemiddeld
C hoger dan 20%  Veel hoger dan gemiddeld
D insolventie  

 

Wij hanteren als ondergrens van een project dat de Graydon rating minimaal B moet zijn om verantwoord geplaatst te worden. Zoals gezegd doen we deze analyse aan het begin van het project, tussentijds zal er geen update op komen afgezien van onze eigen drie-maandelijkse incasso bij de lener.

Zekerheden

Als platform hebben wij de zakelijke en morele plicht (en WFT plicht)  om tevoren zo goed mogelijk de risico’s in te schatten aan de hand van de aangeleverde informatie en informatie uit derdenbronnen over de lener. Echter zijn we als platform niet verantwoordelijk voor het nakomen door de lener van de schuldverplichting. Als investeerder gaat dut dus op eigen risico ongeacht onze risicoclassficatie..

Naast de hoofdelijke ansprakelijkheid die wij altijd van de lener vragen is er niets wat achter de lening zit. Wel zullen we bij achterblijven betalingen een gerechtsdeurwaarder inschakelen om namens de investeerders de hoofdsom op te eisen. De kosten hiervan komen, indien niet verhaalbaar op de lener, ten laste van de investeerders.

Rente en aflossingsberekening

De renteberekening voor een vergoeding van de lener aan de investeerders gebeurt op een zogenaamd postnumerando schema. De annuitaire betaling houdt in dat je als lener weet dat je per driemaanden een vast bedag aan rente en aflossing betaalt over de looptijd. De rente wordt gaande weg de tijd lager en het aflossingsdeel hoger. Je krijgt dus steeds een klein deel van je investering terug waardoor het uitstaande geld (en risico) afneemt gedurende de looptijd.

De bedragen zijn  afgerond waardoor kwartaalbedragen kunnen verschillen, tevens moet je er rekening mee houden dat in de eerste betaling de 0,8% bemiddelingskosten wordt afgetrokken van het uit te keren bedrag.

Al onze leningen en dus ook aflossingen vinden plaats op basis van een annuïtaire aflossing. Dat betekent dat er naast driemaandelijkse rente ook driemaandelijks aflossing geboekt wordt. Het bedrag dat u daadwerkelijk geïnvesteerd heeft neemt dus in de loop van de tijd af. Om de effectieve rente te berekenen moet u dan ook rekening houden met deze driemaandelijkse aflossing en uiteraard ook met de kosten die wij als bemiddeling inhouden op de eerste uitbetaling. De effectieve rente die wij hanteren is de rente op jaarbasis over het bedrag dat u daadwerkelijk heeft geïnvesteerd.

Voor een concrete berekening van de kosten die je als lener maandelijks hebt of wat je als investeerder mag verwachten is het goed om zelf even te kijken op deze site.

Tegen investeerders zeggen wij: beleg met vrij geld, en spreid beleggingen en risico’s. Als het "te mooi is om waar te zijn" is het meestal niet waar. Bij vragen zijn we te bereiken via email: info[at]Massafinanciering.nl of via het contactformulier.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.