Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over crowdfunding, onze dienstverlening en de website. Word je vraag niet beantwoord, neem dan contact op.

 

Wat is de bestaansreden van Massafinanciering.nl?

Banken lenen vrijwel niets meer uit aan het MKB als het gaat om investeringen in werkkapitaal of innovaties. Terwijl het juist nu belangrijk is om sterker uit deze economische tijd te komen. Uit onvrede over deze voortdurende ontwikkeling en de negatieve effecten ervan zijn een aantal ondernemers met diverse achtergronden bij elkaar gekomen om te kijken naar mogelijke oplossingen. De gekozen optie die tegemoet komt aan de situatie en de tijdgeest is het zogenaamde ‘’crowdfunding’’. Ook wel genoemd: Massafinanciering.

Massafinanciering houdt in dat een ondernemer een project plaatst en (na beoordeling door een expert op risicoprofiel) probeert dit gefinancierd te krijgen door een grote groep mensen ieder een klein bedrag ter beschikking te laten stellen. Zo spreidt een belegger (klein of groot) zijn of haar risico en probeert zo een hoger rendement te krijgen dan de anderhalf tot twee procent die hij of zij gekregen zou hebben bij een bank. Daarnaast heb je ook nog eens een verhaal te vertellen als je in verschillende projecten klein belegt.

Nee Massafinanciering.nl is zeker niet de enige onderneming die zich bezighoudt met crowdfunding. Er zijn diverse partijen in de laatste twee jaar opgestaan die zich richten op de massa of op een specifieke markt zoals bijvoorbeeld creatieve projecten of kunst, zowel nationaal als internationaal.

Massafinanciering.nl is opgericht door enkele ondernemers met verschillende achtergronden: juridisch, bancair, marketing en wordt ondersteund door nog een aantal andere ondernemers die allen hun sporten verdiend hebben. Deze ondernemers hebben allen één ding gemeen: ze willen de slagkracht terugbrengen in het MKB en tevens een rol spelen in het landschap van alternatieve financieringen. Dit kan aanvullend of in plaats van bancaire financiering zijn.

De drijvende kracht achter Massafinanciering.nl zijn Dick Spijker (bancair en bedrijfskundig adviseur) en Stefan Schuyleman (marketeer en eigenaar van Marconcepts Internet Marketing). Zij zagen een mogelijkheid in de markt voor de ondernemende spelers die binnen het eigen netwerk, om te beginnen ondernemers, in staat kan stellen kapitaal op te halen en rendement op kapitaal te verhogen. De doelgroep bevindt zich in het MKB en de focus ligt op zogenaamde gestapelde financieringen waarbij crowdfunding als deel van de financieringsmix wordt ingezet.  

Stel een ondernemer wil graag € 25.000,- ontvangen voor een uitbreiding van de voorraad waardoor hij zijn leversnelheid en klantenkring kan verhogen en zodoende de vaste kosten rendabeler kan benutten en dus meer geld kan verdienen. Naar verwachting wil de bank eerst 6 maanden de cijfers doorkijken, alvorens nee te zeggen of extra onderpanden te vragen wat veelal niet zo goed werkt.


De ondernemer plaatst vervolgens het project met uitgebreide omschrijving op de website
(het project is op dat moment nog afgeschermd). Uiteraard dient dit project alle gegevens te bevatten die een investeerder nodig heeft om te kunnen beslissen of hij/zij wil investeren in het betreffende project (dit kan al vanaf € 100,-). Massafinanciering beoordeelt de aanvraag voor publicatie en kent er een risicoprofiel aan vast wat kan variëren en wat samen met de Graydon waardering beleggers aangeeft wat ze kunnen verwachten.


Mensen die vervolgens op de website terecht komen, kijken of er een project bij zit waarbij zij kunnen helpen en waar wellicht een vergoeding tegenover staat. Er zijn ook mensen die vrij geld willen gebruiken om daar met overzichtelijke risico’s wat meer rendement mee proberen te behalen.

Een project sluit wanneer de deadline is bereikt of wanneer het project vol is.
Het is niet mogelijk om een project te overschrijven.

Vooraf wordt met de lener een minimale grens afgesproken wat er minimaal nodig is om het project succesvol te sluiten. Als deze minimale grens is vastgesteld, kan het project succesvol starten. Als de deadline bereikt is en het project is niet volledig ingeschreven, wordt het geld niet opgevraagd bij de investeerders. Massafinanciering int pas geld op het moment dat het project voldoende volgeschreven is. Bij voorkeur is dat 100%. Een project stopt wanneer 100% bereikt is   óf nadat er 120 dagen verstreken zijn. Er zijn ook projecten met een kortere deadline, dit wordt echter wel duidelijk aangegeven bij het project.

Een lener betaalt € 499,- om zijn of haar project beoordeeld te krijgen. Op het moment dat het project succesvol is afgerond en het geld ook daadwerkelijk wordt geïnd bij de investeerders, ontvangt de lener een succesfee. De succesfee ligt tussen de 2,0 en 3,0 procent. Dit is afhankelijk van de grootte van het project. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar tarieven op de website.

Rente en aflossing worden per maand geïnd bij de lener en per kwartaal uitbetaald aan de investeerders via de Stichting Derdengelden Massafinanciering. De reden hiervan is dat we de hoge kosten van maandelijks overboeken naar alle investeerders willen verlagen, om zo ook de kosten voor de lener lager te houden wat weer ten goede komt aan diens bedrijf. Incasseren vindt wel maandelijks plaats. Zo kunnen we namelijk voorkomen dat er een grote achterstand ontstaat bij de betalingen.

Indien bovenstaande situatie ontstaat, wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de gehele vordering te innen die op dat moment nog open staat.

 

Waarom betaal je zowel als lener als investeerder een percentage aan Massafinanciering.nl? Wat doen jullie voor deze partijen?

Massafinanciering bouwt en onderhoudt het bemiddelend platform, werft en screent projecten, informeert investeerders en draagt zorg voor de gehele administratie en transacties gedurende de looptijd van het project. (gebleken is dat veel leners/investeerders afhaken door onvoldoende financiële vooruitzichten) Ook de ontheffing en contact met de Autoriteit Financiële Markten en de eisen die zij stellen liggen in zijn geheel bij Massafinanciering. Klik hier voor meer informatie.

Nee, er is geen app voor Massafinanciering. Wel is er een speciale versie van de website, een zogenaamde mobiele website, waarin de website wordt weergegeven zoals hij in een app ook weergegeven zou worden. De projecten zijn goed weergegeven en als je ingelogd blijft, kun je vanuit daar ook beleggen.

Op het moment dat je als investeerder een e-mail ontvangt met daarin betaalinstructies, dien je het toegezegde bedrag te betalen. Tevoren dienen alle bescheiden in het bezit te zijn van Massafinanciering. Dit kun je doen door de bestanden te uploaden via de website of door het versturen van de documenten per post of per e-mail. Uiteindelijk hebben we de volgende documenten verzameld: overeenkomst, kopie identificatie en een kopie van het bankafschrift van de betrokken rekening. Deze kopie van het bankafschrift heeft Massafinanciering nodig voor het controleren van de gegevens. Dit is Massafinanciering als platform verplicht in het kader van de WFT en de AFM.

Het kan natuurlijk om allerlei redenen voorkomen dat een project niet volgeschreven wordt.
Dit betekent dat binnen de afgesproken dagen, na het starten van het project, niet voldoende geld is opgehaald. Projecten die gesloten zijn zonder dat zij het gewenste bedrag behaald hebben, worden uit de lijst gehaald.

Ja, de gelden die vanuit de lener komen en uitgekeerd dienen te worden aan de investeerders komen op een aparte bankrekening van de Stichting Derdengelden Massafinanciering terecht. Vanuit deze rekening worden de gelden van derden beheer.

In veel gevallen komen projecten via een bank en/of accountant binnen en dan zijn dus alle onderliggende stukken al aanwezig. Zoals een bank naar de stukken zou kijken, gaan wij dat ook doen. Echter wel zonder de beperkende regels die een bank heeft voor wat betreft percentages en ‘’zwarte lijsten’’ voor bepaalde sectoren (vastgoed/horeca). Wel vraagt Massafinanciering een BKR toets van de ondernemer, hoofdelijke aansprakelijkheid en een Graydon rating van het bedrijf om onder andere betaalgedrag te kunnen toetsen.


De gegevens worden genuanceerd door de absolute gegevens te plaatsen in de context van de tijd, de branche en met name de mogelijkheid in te schatten dan een ondernemer aan deze toekomstige verplichtingen kan voldoen op basis van de cijfers van de laatste twee jaar en een prognose. Dit houdt in dat wij het project beoordelen op de status VOOR de lening ingaat maar met oog op de afloscapaciteit erna. Natuurlijk kan er tijdens de looptijd iets uitzonderlijks gebeuren waardoor de situatie sterk verandert, dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Massafinanciering. Doordat de investeerders ook tijdens het project al een deel van de lening krijgen afgelost wordt natuurlijk wel het risico lager, maar het blijft risicodragend beleggen. Beleg derhalve ook met verstand, beleg gespreid en nooit met geld wat je niet kunt missen.

Aangezien de kosten aanzienlijk minder zijn op het moment dat Massafinanciering per kwartaal uitbetaald, kiest Massafinanciering graag voor deze optie. De meerwaarde van maandelijkse uitbetaling ten opzichte van uitbetalingen eens per kwartaal lijken op dit moment te laag. Dit zie je vervolgens ook terug in een lagere commissie voor zowel lener als investeerder. Mocht blijken dat de investeerder of de AFM dit niet wil in de praktijk, kan Massafinanciering dat in overweging nemen.

Nee, er is geen garantie op het ingelegde geld. Investeren in projecten via crowdfunding is vrijwel altijd een mate van risicokapitaal, zo ook bij Massafinanciering. Tegenover de investering (als die is opgehaald) staat geen stoffelijke of wettelijke garantie of zekerheid. Dat is ook niet mogelijk met de hogere rente, er is namelijk altijd een verband tussen risico en rendement.

Wij screenen de persoon en het bedrijf tevoren, en wijzen tot nu toe 90% van de projecten om financiële reden af. Dit is een ingangstoets, niet meer en niet minder. Massafinanciering kan niet voorzien of er iets gaat gebeuren, dat een negatieve invloed zal hebben in de toekomst. Massafinanciering doet er alles aan om slechte projecten te vermijden maar zullen er onherroepelijk ook eens mee te maken krijgen dat een project gedurende de looptijd misgaat.

Beleg dus met slechts een deel van het vrije vermogen in crowdfunding en spreid het kapitaal over meerdere projecten.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.